• Pedagogisch beleidsplan BSO

Pedagogisch beleidsplan BSO

Dit is het pedagogisch beleidsplan van Kindercentrum De Kids Loods voor buitenschoolse opvang (BSO). Het pedagogische beleidsplan is richtinggevend voor de dagelijkse gang van zaken wat betreft de opvang van de kinderen. Het is geschreven voor alle bij de kinderopvang betrokken partijen. Hieronder wordt verstaan: ouders/verzorgers, de pedagogisch medewerkers en andere betrokkenen (bedrijven, GGD, gemeente).

We zijn druk bezig met het herschrijven voor de 2023 versie. De 2022 versie kunt u op locatie inzien.