Pedagogisch beleidsplan kdv – 2015

Download ons pedagogisch beleidsplan KDV als PDF

Februari 2015

Inleiding

Dit het is pedagogisch beleidsplan van Kindercentrum De Kids Loods en voor de kinderopvang van 0-4 jarige. Dit plan is opgesteld door Leonie Schlüter.

Het pedagogische beleidsplan is richtinggevend voor de dagelijkse gang van zaken wat betreft de opvang van de kinderen. Het is geschreven voor alle bij de opvang betrokken partijen. Hieronder wordt verstaan : ouders / verzorgers, de leidsters en andere betrokkenen (bedrijven, GGD, gemeente).

De ouders/verzorgers: Kinderdagverblijf De Kids Loods wil de ouders/verzorgers een beeld geven van de opvang die aan de kinderen word geboden, de wijze waarop de opvang geregeld is, de activiteiten die worden ondernomen en de manier waarop de leidsters met de kinderen omgaan.

De leidster: Het pedagogisch beleidsplan is opgesteld voor de pedagogisch medewerkster (leidster) en bied hun houvast in de dagelijkse omgang met de kinderen. Het stimuleert hun omina de dagelijkse praktijk stil te staan bij het werk waardoor de kwaliteit en het bewustzijn hiervan bevorderd word.

Andere betrokken: Hieronder wordt verstaan bedrijven in de omgeving, verschillende instellingen, GGD en gemeente. Door het lezen van dit plan kunnen hun inzicht krijgen in onze manier van werken binnen het kindercentrum en ook in de kwaliteit en professionaliteit die wij als kinderopvang bieden.

In het beleidsplan zijn de belangrijkste aspecten van de 4 competenties uit de Wet Kinderopvang opgenomen. Het gaat dan om: sociale veiligheid, sociale competenties, persoonlijke competenties en de overdracht van normen en waarden.
Pedagogisch beleidsplan K.D.V. De Kids Loods
Kinderdagverblijf De Kids Loods.

Kinderdagverblijf De Kids Loods is een kindercentrum die is gevestigd aan de Walmolenstraat 3 te Almere. Het kinderdagcentrum heeft een kinderdagverblijf (kinderen 0-4 jaar) waar 12 kindplaatsen zijn en een buitenschoolse opvang waar 33 kindplaatsen zijn. Het kinderdagverblijf streeft naar kleinschaligheid zodat de kinderen extra aandacht liefde en tijd krijgen bij alle dagelijkse activiteiten zoals bij het verzorgen, eet en drinkmomenten maar ook tijdens het spelen en het ondernemen van allerlei activiteiten.

 

Doel van de organisatie

Kindercentrum De Kids Loods is met veel enthousiasme gestart met kinderopvang op 13 november. Kindercentrum De Kids Loods wil goede verantwoorde opvang voor kinderen verzorgen. Het kinderdagverblijf is kleinschalig en bestaat uit een groep. Door de groep klein te houden is er ruimte voor elk individueel kind om zich optimaal te ontwikkelen in een veilige omgeving. De leidsters onderhouden een goed contact met de ouders en verzorgers. Door goed te overleggen met ouders kunnen zij ook een goede bijdrage leveren aan de lichamelijke, emotionele, sociale en persoonlijke ontwikkeling van de kinderen.

Wij zorgen voor een op het kind afgestemde omgeving door middel van de inrichting van onze ruimtes en de sfeer, zodanig dat het kind zich er veilig en geborgen voelt. Wij houden rekening met de ontwikkelingsfase waarin het kind zich bevind en passen hier onze activiteiten en zorg op aan.

Kindercentrum De Kids Loods neemt een deel van de opvoeding van de ouders over. De ouders zijn echter medeverantwoordelijk voor de opvang van hun kind op het kinderdagverblijf. Daarom is het ook zeer noodzakelijk om de gegevens over de ontwikkeling van kinderen onderling uit te wisselen. Hierdoor worden wederzijdse inzichten over de ontwikkeling en opvoeding vergroot. Goede contacten tussen ouders en leidsters zijn dus zeer belangrijk. De ouders mogen ‘gezonde’ betrokkenheid verwachten van de leidsters. Zij kunnen op een positieve wijze meedenken over opvoedingsvragen wanneer ouders daaraan behoefte hebben.

Wij werken met duidelijke en heldere regels. Hierdoor leren de kinderen bepaalde gewoontjes en regels te herkennen en weten waar ze aan toe zijn. Wij werken met een vaste dagindeling die verder in dit pedagogische plan is uitgewerkt. Door in een vaste structuur te werken creëer je rust en regelmaat., waardoor er een veilig klimaat gecreëerd voor de kinderen en zij zullen hierdoor zich optimaal ontwikkelen.

De groep

Kindercentrum De Kids Loods heeft 1 groep voor kinderopvang voor kinderen tussen de 0 en 4 jaar. de Kiddies. Dit is een verticale groep. Op de groep zijn maximaal 12 kinderen aanwezig met 2 of 3 vaste leidsters. Dit is afhankelijk van het kind – ratio beleid, en wie wanneer op welke dag komt. De verticale groep houdt in dat het een groep kinderen is met diverse leeftijden, dus baby’s, dreumesen en peuters. De kinderen kunnen, nadat ze 4 jaar zijn geworden gemakkelijk doorstromen naar de B.S.O. Momenteel zijn er 7 kinderen die op een dag aanwezig zijn op de groep. De jongste is een baby. We hebben 2 kinderen van 2 jaar en 4 kinderen van 3 jaar op de groep. De samenstelling van de groep wijzigt per dag, op de drukste dag hebben we er 7 en op de rustigste dag hebben we 4 kinderen op de groep.

Door deze verticale samenstelling van de diverse leeftijden op de groep, kunnen kinderen van diverse leeftijden met elkaar spelen. Kinderen kunnen zich aan ‘grotere oudere kinderen’ optrekken, en de grote kinderen leren hoe zij op een goede voorzichtige manier kunnen omgaan met kleinere kinderen. Er wordt over en weer geleerd meer rekening te houden met elkaar en er zal een grotere aanpassingsvermogen zijn bij de kinderen. Door de kleinschaligheid van de groep , en omdat het maar 1 groep is met dezelfde leidster zijn kinderen sneller vertrouwd en zullen kinderen zich sneller uiten.

De voordelen van een verticale groep:

 • Door de verschillende leeftijden is het vergelijkbaar met een gezinssituatie
 • Er ontstaat een betere band me de ouders omdat de ouders en de leidsters elkaar een langere tijd zien (van 0 tot 4 jaar)
 • De kleinere kinderen nemen makkelijker gedragsregels over
 • Een kind kan naar eigen behoefte met een ander kind spelen, zowel met leeftijdsgenootjes meer ook met oudere en kleinere kinderen
 • Kinderen leren meer rekening met elkaar te houden
 • Er is minder competitie
 • Het is ook mogelijk voor kinderen om bij hun eigen broertje of zusje in de groep te zitten
 • Voor de groepsleidster blijft het werken op de groep afwisselend en blijft het boeiend door de verschillende leeftijdsontwikkeling en de verschillende activiteiten die zij hierdoor dus kunnen uitvoeren op de groep.

 

Openingstijden

Kinderdagcentrum De Kids Loods is elke dag geopend van 7.00 uur tot 19.00 uur.

De kinderen kunnen gebracht worden tussen 7.00 en 9.00 uur en voor 19.00 uur moeten de kinderen weer zijn opgehaald. Bij het brengen en halen is het van belang dat er een overdracht wordt gedaan tussen ouders en groepsleidsters. Hierbij kunnen bijzonderheden worden doorgegeven door de ouders en de leidsters kunnen de ouders een globaal beeld van de dag geven.

Pas wanneer uw kind op het kinderdagverblijf is wordt de verantwoordelijkheid naar de leidsters overgedragen. Wanneer uw kind niet op het kinderdagverblijf komt op de afgesproken dag, verwachten wij van u persoonlijk een afmelding. Dit kan per mail of telefonisch.

Wanneer het kind door iemand anders dan door ouders of vaste verzorgers wordt opgehaald word er verzocht dit goed door te geven aan de leidsters. Bij twijfels bij ophalen door een onbekende, wordt er door leidsters contact gezocht met ouders/verzorgers.

 

De Dagindeling

Op het kinderdagverblijf werken wij met een vaste dagindeling. Dit zijn vaste onderdelen zoals in de ochtend fruit en crackers eten, tussen de middag een broodmaaltijd, in de avond een warme maaltijd, vaste verschoningsmomenten slaaptijden en tijden voor gezamenlijke activiteiten en spelen.

De baby’s volgen het ritme wat door de ouders word doorgegeven. Zij hebben hun eigen eetmomenten en speel en slaap momenten . De kleintjes maken verder gebruik van de box, of de aanwezige wipstoeltjes. Ook zullen zij veel knuffelmomenten hebben met de leidsters en zullen zij zoveel mogelijk in hun ontwikkeling worden gestimuleerd ( bijvoorbeeld leren vastpakken van voorwerpen, leren zitten, omrollen etc.)

De oudere kindjes eten en drinken samen. De kinderen die nog maar 1 x per dag slapen doen dat zoveel mogelijk samen in de middag. Wel wordt in ogenschouw genomen hoe het kind zichzelf voelt. Mocht het kind bijvoorbeeld erg moe zijn kan er in overleg met ouders een extra slaapmoment aangeboden worden.

Bij mooi weer wordt er gebruik gemaakt van de buitenruimte. Buiten kunnen de kinderen gebruik maken van buitenspeelgoed zoals verschillende fietsjes, een zandbak auto’s ballen of een trampoline. Bij slecht weer kan er gebruik gemaakt worden van de B.S.O ruimte (als de B.S.O leeg is). In deze ruimte kan er heel goed peutergym door de leidsters aangeboden worden aan de grotere kinderen.

Het dagschema

 • 6.30 – 9.00 uur De kinderen worden gebracht. De ouders en leidsters nemen de tijd belangrijke informatie over het kind uit te wisselen. De ouders nemen afscheid van hun kind.
 • 9.00 – 9.20 uur We gaan aan tafel. We eten met de kinderen fruit en of crackers.
 • 9.30 uur Verschonen. De grote kinderen gaan zelfstandig naar het toilet, de kleintjes zullen worden verschoond.
 • 9.45 – 11.00 uur We gaan activiteiten doen met de kinderen. Creatieve activiteiten, zelfstandig spelen in de verschillende hoeken, buiten spelen of muziek maken.
 • 11.00 – 11.15 uur De gebruikte spullen worden weer opgeruimd samen met de kinderen.
 • 11.15 – 11.30 uur De tafel wordt gedekt voor de broodmaaltijd. Eventueel gaan de grote kinderen nog naar het toilet.
 • 11.30 – 12.30 uur We gaan gezamenlijk een broodje eten en melk drinken.
 • 12.30 – 13.00 uur Tijd voor verschoning. De grote gaan zelfstandig naar het toilet, de kleintjes worden verschoond. Ook worden de kinderen op bed gelegd.
 • 13.00 – 14.45 uur De groepsruimte wordt schoongemaakt. De kinderen die niet willen of hoeven te slapen mogen zelf spelen of er wordt een spelletje mee gedaan. De leidster nemen ook hun pauzes.
 • 14.45 – 15.00 uur De kinderen worden wakker. De kinderen kleden zichzelf zelfstandig aan of worden geholpen, ze gaan naar het toilet of worden verschoond. Daarna gaan we aan tafel zitten.
 • 15.00 – 15.30 uur We eten een crackertje met hartig beleg, drinken limonade of diksap. Voor de kleinsten is er eventueel liga of soepstengels. Ook eten we een schaaltje met vers fruit.
 • 15.30 – 16.20 uur We gaan met de kinderen activiteiten ondernemen.
 • 16.20 – 17.30 uur Tijd voor verschoningen. De kinderen gaan na het toilet en het handen wassen aan tafel zitten. We gaan samen warm eten op de BSO.
 • 17.30 – 19.00 uur De kinderen worden opgehaald door hun ouders. Er is voor dek kinderen nu ruimte voor vrij spel. Bij het ophalen wordt er door de leidsters een korte overdracht gegeven hoe het met hun kind is gegaan die dag.

De baby’s volgen hun eigen schema. Kinderen die nog 2x per dag slapen volgen ook hun schema van thuis. Er zijn vaste verschoontijden. Natuurlijk word er ook tussendoor nog verschoond mocht dit nodig zijn. Dit schema is een algemeen schema, hiervan kan worden afgeweken als er bijvoorbeeld een uitje is of als we meer buiten zijn vanwege het mooie weer.

Eten en drinken

Kinderen eten hun maaltijden en tussendoortjes op het kinderdagverblijf over het algemeen gezamenlijk. Baby’s volgen hun eigen voedingsschema. Ouders / verzorgers brengen de babyvoeding dagelijks mee naar het kinderdagverblijf, voorzien van de naam van het kind. De hygiëneregels schrijven voor, dat de flesvoeding op het kinderdagverblijf wordt klaargemaakt. De melkpoeder moet dus apart worden aangeleverd door de ouders en verzorgers. Voor de bereiding en het bewaren van voeding op het kinderdagverblijf houden de leidsters zich aan strikte regels die in ons hygiëne plan omschreven zijn.

Wanneer een kind in een andere emfase komt, bijvoorbeeld een baby die voor het eerst een fruithapje krijgt, wordt dit door de ouders/verzorgers aan de leidsters door gegeven Zij bepalen wanneer hun kind hier aan toe is. De leidsters noteren dit in de overdracht map in de rapportage zodat iedereen hiervan op de hoogte is.

Op het kinderdagverblijf verstrekken wij brood, diverse soorten hartig en zoet beleg, melk, karnemelk, thee fruit, koekjes crackers en diksap. Het fruithapje voor de baby’s wordt ook gemaakt van verst fruit. Ouders/verzorgers kunnen er voor kiezen om potjes te geven in plaats van vers fruit, hier dienen zij dan zelf voor te zorgen.

Kinderen krijgen ’s ochtends diksap en fruit. Denk hierbij aan appels, peren, bananen en mandarijnen. wanneer de kinderen het fruit op hebben, krijgen ze nog een cracker. Hierop gaat smeerkaas of smeerworst.

Tussen de middag krijgen de kinderen eerst een boterham met hartig beleg zoals: kaas, smeerkaas, smeerworst, pindakaas. Als zij nog een boterham willen mag hier zoet beleg op. De kinderen kunnen ook eventueel nog kiezen voor een rijstewater of een cracker.

Wanneer de kinderen uit bed komen na hun middagslaapje, krijgen de kinderen drinken, fruit en een koekje. Rond 17.00 uur gaan we een warme maaltijd eten. Deze wordt elke dag vers gemaakt. Deze maaltijd wordt genuttigd in de BSO ruimte. Zodat meerdere leidster eventueel ook de kleinere kinderen kunnen ondersteunen bij het eten.

Naast eten en drinken is het belangrijk om tijdens het eten contact met elkaar te hebben, te praten, te luisteren, vooraf te zingen en te genieten van een gezellige sfeer. Vanuit deze visie eten leidsters zowel ’s middags en ’s avonds een hapje mee. Gezamenlijk eten en drinken zijn tevens rustmomenten op de dag. Leidsters besteden aandacht aan eenvoudige tafelmanieren en hebben daarbij een voorbeeldfunctie. Kinderen maken bijvoorbeeld voor het eten en na het eten hun handen schoon met een washandje. Verder leren ze hun eigen voorkeur uit te spreken voor een bepaald beleg. Ook wordt geduld geoefend. Wij blijven aan de tafel zitten en wachten totdat het merendeel van de kinderen zijn eten op heeft voor we van tafel gaan. We proberen de kinderen op een speelse positieve manier aan het eten te krijgen. Veelal is het in een groep, zien eten is doen eten. Wanneer kinderen een speciaal dieet volgen of om religieuze redenen iets niet mogen eten houden wij hier rekening mee.

Kinderen en persoonlijke hygiëne

Op het kinderdagverblijf verzorgen wij de luiers. Mochten de ouders of verzorgers toch liever een ander merk luiers willen, dan moeten zij hier zelf zorg voor dragen.

Elk kind heeft zijn eigen bakje. Hierin kunnen reservekleding worden bewaard van de kinderen, de jassen en eventuele eigen speeltjes en spelen.

Gedurende de hele dag worden kinderen verschoond. Wij hebben vaste verschoonmomenten die vastgelegd zijn op het dagschema. En tussendoor worden de kinderen altijd nog gecheckt. De grote kinderen wassen na toiletbezoek hun handen. Ook na het eten worden handen en gezichten gewassen. Wanneer een kind er aan toe is om zindelijk te worden zullen wij ook met zindelijkheidstraining beginnen. We proberen zoveel mogelijk hierin af te stemmen met de ouders.

Alle ruimtes worden dagelijks schoongemaakt volgens aanwezige lijsten door de leidsters. In alle ruimtes zijn ventilatiesystemen aanwezig voor de zuivering in de lucht. Bij ziektes worden extra maatregelen genomen. Het meubilair en speelgoed worden dan nog extra schoongemaakt. Omdat er steeds meer kinderen zijn met een allergische aanleg, maar ook vanwege de hygiëne is de ruimte zoveel mogelijk stofvrij ingericht.

Er wordt half jaarlijks een risico inventarisatielijst ingevuld vanuit oogpunt van meerdere medewerkers. Vanuit deze lijst worden actiepunten opgesteld en deze worden zo snel mogelijk verbeterd in dien mogelijk.

De groepsleiding

Op alle groepen wordt de kind-leidster ratio gehanteerd volgens het convenant kwaliteitseisen kinderopvang uit de beleidsregels kwaliteit bij de Wet kinderopvang. De algemene lijn in de leidster-kindratio en groepsgrootte op de kinderdagverblijven conform de beleidsregels is de volgende:

Bij dagopvang bedraagt de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk aanwezige kinderen ten minste:

 • Een beroepskracht per vier kinderen in de leeftijd tot een jaar;
 • Een beroepskracht per vijf kinderen in de leeftijd van een tot 2 jaar;
 • Een beroepskracht per zes kinderen in de leeftijd van 2 tot 3 jaar;
 • Een beroepskracht per 8 kinderen in de leeftijd van drie tot 4 jaar;

Het aantal beroepskrachten, bedoelt in het tweede lid, bij een gemengde leeftijdsgroep wordt bepaald aan de hand van het rekenkundig gemiddelde van de voor de aanwezige leeftijdscategorieën geldende maximale aantallen kinderen, waarbij naar boven kan worden afgerond.

Achterwacht

Er is altijd iemand te bereiken in gevallen van nood. De personen die achterwacht zijn, zijn de leidsters die werkzaam zijn op die dag op de BSO. Te vinden in de roosters. Ook kan altijd de houdster van het kindercentrum benadert worden, als zij niet werkzaam is in het centrum.

Er wordt op de groep gewerkt met vaste leidsters. Daarnaast wordt er gewerkt met vaste invalkrachten. Het team is gevorm door leidsters met minimaal de opleiding MBO-SPW3 of gerelateerde opleidingen. Kindercentrum De Kids Loods probeert het team samen te stellen uit leidster met ervaring maar er is ook zeker plaats voor leidster met wat minder werkervaring. De leidsters kunnen een verklaring omtrent goed gedrag overleggen en ook moet er een kopie zijn van hun behaalde diploma’s.

Sfeer en inrichting

Wij proberen in het kinderdagverblijf een huiselijke sfeer te scheppen. Wij maken hiervoor gebruik van de inrichting van de ruime. Hierbij is de belevingswereld van de kinderen heel belangrijk. We kopen speelgoed wat de kinderen aanspreekt en waarmee zij hun fantasie kunnen uiten.

Ook werken wij met thema’s. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het seizoenen thema. De ruimte kan versierd worden met mooie knutselobjecten die tijdens de activiteiten met de kinderen samen zijn gemaakt. Het is bijzonder fijn om te zien hoe trots de kinderen op hun eigen knutselwerken zijn. En dit werk goed voor hun positieve zelf ontwikkeling.

Speelruimte en het speelgoed

Wij hebben onze ruimte zo ingedeeld dat er zonder directe begeleiding, veilig door de kinderen kan worden gespeeld. Er zijn bijvoorbeeld geen kleine voorwerpen op kind hoogte los in bakken te vinden die de kleine kinderen in hun mond kunnen stoppen. De kinderen kunnen zelf bij het speelgoed, deze staan in kasten op de grond. Ook hebben wij een slaapkamer een keuken en een toiletruimte en een grote B.S.O ruimte. De keuken en toiletruimte en de B.S.O ruimte zijn apart van de verblijfsruimte en alleen door een deur te bereiken. In de verblijfsruimte zijn verschillende hoekjes gecreëerd. Denk hierbij aan een leeshoekje, een bank. Ook zijn er kleine tafeltjes en stoeltjes in de ruimte te vinden zodat kinderen in kleine groepjes kunnen spelen.

Ook in de buitenruimte die afgesloten is met een hek zodat de kinderen niet weg kunnen hebben we verschillende speeltoestellen. Denk hierbij aan een zandbak, glijbaantje en diverse fietsjes of auto’s.
Pedagogisch beleidsplan K.D.V. De Kids Loods
Het speelgoed op de groep is divers, op verschillende leeftijden toegespitst en we proberen kinderen uit te dagen met het speelgoed te gaan spelen. We bieden telkens nieuwe dingen aan, het speelgoed wordt regelmatig gewisseld zodat het niet saai wordt. Ook wordt er met educatief speelgoed gespeeld. Kinderen worden regelmatig uitgenodigd om te komen puzzelen en te komen spelen en ontdekken.

De ruimtes worden dagelijkst schoongemaakt door de leidsters en elke dag gestofzuigd en gedweild. Ook het speelgoed word wekelijks goed schoongemaakt en na gebruik nagekeken. We werken met een schoonmaakrooster waardoor de ruimte schoon en hygiënisch blijft.

Gezondheid

De gezondheid van de kinderen word door de leidsters goed in de gaten gehouden. Als er een kindje ziek is of koorts heeft dan kan dit kind niet naar het kinderdagverblijf worden gebracht. Wij kunnen op het kinderdagverblijf niet de zorg en aandacht bieden die een kind zo nodig heeft als het kind ziek is. Wij verwachten dat de ouders een telefoontje zullen geven als het kind ziek is, ook als om een besmettelijke kinderziekte gaat, zodat wij de nodige informatie ook naar andere ouders kunnen verschaffen en wij voorzorgmaatregelen treffen. Bij besmettelijke ziektes zullen wij contact opnemen met de GGD en hun advies in acht nemen en uitvoeren. Bij twijfel of vermoeden van een besmettelijke ziekte, zullen we de ouders/verzorgers vragen naar de huisarts te gaan. Sommige ziekten kunnen zeer besmettelijk zijn en gevaar opleveren voor de gezondheid van andere kinderen en zwangere vrouwen. Zolang niet door een huisarts is vastgesteld of het besmettelijk en of riskant is, kan het kind het kinderdagverblijf niet bezoeken.

Zetpillen of paracetamol worden door het kinderdagverblijf niet gegeven. Kuren waar thuis mee begonnen is, zoals antibiotica kunnen wel door leidster gegeven worden mits ouders hiervoor schriftelijk de toediening hebben opgeschreven. Bij open plekjes wordt de ouder verzocht om met het kind naar de huisarts toe te gaan dit in verband met besmettingsgevaar.

Mocht u kind medicijnen gebruiken of krijgen wat mee moet naar het kinderdagverblijf, dan vragen wij u om een medicatieformulier in te vullen, zodat alle leidsters de juiste gegevens van de medicatie weten (wijze van toedienen, hoeveelheid etc.).

Plaatsingsbeleid

Er wordt opvang geboden aan kinderen van 0 tot 4 jaar op het kinderdagverblijf. De mogelijkheid van plaatsing is afhankelijk van een aantal factoren. ZO spelen de leeftijd en gewenste dagen een rol, dit i.v.m. de maximale toegestane aantal kindplaatsen.

U kunt bij ons een contract afsluiten voor het door u gevraagde aantal uren. Ook kan er flexibel uren worden ingekocht. U bespreekt met de houder van het kindercentrum de gewenste aantal uren van opvang.

Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking kunnen het kinderdagverblijf ook bezoeken als de omstandigheden op het kinderdagverblijf dit toelaten. Er zullen met ouders goede afspraken worden gemaakt over de zorg die hun kind nodig heeft en de houder van de opvang zal met het team bespreken of deze zorg op een goede wijze geboden kan worden op de groep. Als het mogelijk is dat het kind geplaatst kan worden, dan zullen er op regelmatige tijdstippen evaluaties plaatsvinden met team en ouders zodat de juiste zorg geboden blijft.

Intake en wennen

Na de inschrijving wordt er een afspraak gemaakt voor een intake gesprek welke plaats zal vinden op het kinderdagverblijf. In dit gesprek zal de houder van het kinderdagcentrum meerdere vragen over uw kind stellen om een goed beeld te krijgen van het kind. Verder krijgt u een rondleiding op de groep en is er natuurlijk voor u ook ruim de gelegenheid om vragen te stellen aan zowel houder en leidsters. Na het intake gesprek gaan we afspraken maken voor de wendagen. Meestal zijn 1 of 2 wendagen voldoende. Tijdens het wennen brengt u uw kind om 9.00. U kunt als u dat fijn vind nog even op de groep blijven om te kijken hoe het met u kind zal gaan. Tijdens de wenperiode zal er intensief contact zijn met de leidsters die u een goed beeld geven van hoe de dag is verlopen. Om het kind zich zo veilig mogelijk te laten voelen is het fijn dat er vaste leidsters op de groep werken, met zoveel mogelijk vaste tijden. De 2e keer dat u uw kind brengt is het handig om een afspraak in de middag te maken, zodat uw kind ook het middagprogramma van de dag mee heeft gemaakt. Na de wendagen, zullen we deze evalueren en afspraken maken voor de vaste opvangdagen.

Brengen en ophalen

’s Ochtends bij binnenkomst worden de kinderen welkom geheten door de leidsters. Er wordt persoonlijke aandacht gegeven. Bij nieuwe kinderen of meer verlegen kinderen, biedt de leidster extra aandacht en ontfermt zich over het kind. Tijdens de intake zullen er met ouders ook goede afspraken worden gemaakt over het afscheid nemen, zodat hier in geen nare vervelende situaties ontstaan die niet fijn voelen voor kind of ouder.

Het kind kan na binnenkomst zelf een activiteit of speelgoed kiezen waar mee gespeeld kan worden. Het is wel erg van belang dat ouder/ verzorgers duidelijk tegen het kind zeggen dat ze weg gaan en dan ook echt daadwerkelijk gaan. Zo wordt het afscheid voorspelbaar. Het kind zal samen met de leidster de ouders nog even uitzwaaien voor het raam.

Aan het einde van de dag wordt het kind natuurlijk weer opgehaald door ouders of verzorgers. De ouders zorgen dan zelf weer voor het aankleden van het kind (jas en schoenen aan doen). Vanaf het moment dat de ouders weer op het kinderdagverblijf zijn, zijn de ouders verantwoordelijk voor hun kind.

Ruildagen of flexibele dagen opvang

Men kan 2 weken van te voren aangeven dat men een dag wil ruilen of een dag extra gebruik wil maken van de opvang. Dit kan nu alleen nu de groep nog niet alle kindplaatsen bezet heeft. Zodra alle kindplaatsen per dag besproken zijn is ruilen niet mogelijk. Men kan wel flexibele uren inkopen. Met flexibel wordt bedoelt dat je alleen de uren betaald die je afneemt, dus je hoeft niet voor een hele dag te betalen als je alleen maar in de ochtend gebruik maakt van de opvang. Mensen die in wisseldiensten werken, geven hun rooster 1 maand van te voren door, zodat wij de juiste kind-leidster ratio kunnen maken voor die dag.

De houding van de leidsters en de opleidingen die zij gevolgd hebben

Het is erg belangrijk dat de leidsters richting de kinderen open en positief, waardoor de kinderen een positieve zelfontwikkeling kunnen door maken. De leidster zorgt mede voor een vertrouwde en stimulerende sfeer, waarin de kinderen veel worden uitgenodigd door actie en spelen. Het is belangrijk in de benadering van de leidsters dat zij kunnen anticiperen op het gedrag van het kind. Zij moeten kunnen schakelen tussen stimuleren, begeleiden, ook corrigerend en sturend wanneer dat nodig is.

We laten op een positieve manier merken dat we betrokken zijn bij het kind, “we zij er voor “het kind, we proberen ons in het kind te verplaatsen. Zo voelt een kind, dat het op de leidster terug kan vallen en dat het de leidster kan vertrouwen. Daar waar mogelijk zullen de leidsters zoveel mogelijk mee doen met de diverse activiteiten. De leidster draagt zorg voor
Pedagogisch beleidsplan K.D.V. De Kids Loods
een prettige sfeer, waarin het kind zich welkom voel en zich echt thuis voel. Humor en met elkaar plezier maken speelt hierin een grote rol.

In de benadering en gesprek voering met de kinderen zullen de leidsters zoveel mogelijk communiceren op ooghoogte van het kind. Dit betekend dus vaak dat zij door de knieën zullen gaan om op gelijke ooghoogte te komen met het kind. Ook is er regelmatig lichamelijk contact, door hetzij een knuffel, een aai over de bol of het kind wordt opgetild als het getroost is.

 • De leidster praat met de kinderen; vertelt dingen, leest voor zingt met de kinderen en nodig de kinderen uit tot andere diverse activiteiten.
 • De leidster luistert actief naar de kinderen, ze vraagt naar de mening van de kinderen, wensen en belevenissen. De hoofdtaal op het KDV is Nederlands.

Alle leidster die werkzaam zijn binnen het kindercentrum hebben een opleiding gevolgd waarmee zij voldoen aan de eisen die de wet Kinderopvang stelt. Alle werkzame leidster hebben minimaal een niveau 3 opleiding in de kinderopvang. Naast de juiste eisen voor het beroepsdiploma (sociaal pedagogisch medewerkster kinderopvang) volgens zij ook cursussen zoals EHBO en mogelijke andere cursussen die hun vaardigheden vergroten en hun nog meer bekwamen in het werk.

Oudergesprekken

Elke vaste leidster op het KDV heeft een aantal kinderen onder haar hoede, waarvan zij zelf de overdracht en rapportage van bij houdt. Hiervan wordt jaarlijks een verslag gemaakt en besproken door leidster en houdster met de ouders. Tijdens dit gesprek kunnen ouders ook meerdere vragen en wensen uitspreken. Mocht het vaker nodig zijn om een oudergesprek te voeren, kan dit natuurlijk op afspraak.

Activiteiten

Spelen

Spelen hoort bij kinderen en is van groot belang voor hun ontwikkeling. Kindercentrum De Kids Loods besteed hier veel aandacht aan. Voor een baby is persoonlijke aandacht en contact het belangrijkste speelgoed. Baby’s maken kennis met zijn of haar omgeving door hun vele zintuigen en vooral met hun hele lichaam. Hoe ouder het kind wordt hoe meer het gaat ontdekken. De leidsters zullen de ontwikkelingen van de baby’s goed gaan volgen. Een voorbeeld is dat als een baby bijvoorbeeld pogingen gaat doen om te gaan kruipen, de baby aangemoedigd zal worden om pogingen te gaan doen richting een interessant stuk speelgoed te kruipen. Wanneer een baby zijn of haar eerste stapjes gaat doen, krijgt het een loopkarretje aangeboden. Leidsters bevorderen het onderlinge contact tussen de kinderen zodat de kinderen ook sociaal vaardiger worden. Als kinderen ouder worden zullen zij niet alleen maar zelf spelen of naast elkaar, maar ook met elkaar. Op het KDV is staat plezier hebben in het spel centraal. Ook word aan kinderen de kans gegeven zelf een keuze te maken in de activiteit of spel. Het kind kan zelf kiezen en de omgeving bied genoeg mogelijkheden. Kinderen zijn niet verplicht om deel te nemen aan de geplande activiteiten, maar worden daartoe wel uitgenodigd en gestimuleerd. Hij alle activiteiten staat het ervaren centraal en is het eindproduct ondergeschikt.

Voor alle ontwikkelingsgebieden en leeftijden is er voldoende materiaal op de groepen aanwezig. Creatief spel kan met allerlei materialen, zoals verf, papier, katoen en stof. Ook zijn er genoeg grotere speelmaterialen waardoor kinderen meer hun fantasie tot uitdrukking kunnen laten komen doormiddel van rollenspellen. Er zijn verschillende verkleedkleren, een keukentje waarin heerlijk door de kinderen kan worden gekookt. Fantasiespel en nabootsen van situaties zijn goed voor de verwerking en ontwikkeling van kinderen.

Door het aanbieden van educatief speelgoed, zal de cognitieve ontwikkeling meer gestimuleerd worden. Denk hierbij aan puzzels, spelletjes, het bouwen met blokken (constructie).

Buiten spelen

Ook de buiten ruimste is een verlengstuk van het kinderdagverblijf. Er zal nog een hokje gebouwd worden waarin het spel materiaal zoals fietsjes, auto’s stepjes e.d. zal worden opgeborgen. Buiten spelen is fijn omdat er minder beperking zijn dan binnen en andere materialen worden gebruikt. Meer materialen worden gebruikt voor de grove motoriek. Er wordt nog een zandbak geplaatst en er is een trampoline deze wordt alleen bij toezicht van een leidster gebruikt. Er is voldoende rollend en rijdend materiaal zodat kinderen hun energie kwijt kunnen.

Door met de kinderen naar buiten te gaan ervaren zij ook meerdere seizoenen en wat de seizoenen inhouden. Zo zullen zij in de herfst meer wind ervaren en in de winter sneeuw. Vooral in de zomer kunnen kinderen met zand of water spelen en wordt er op hele warme dagen een klein zwembadje neergezet voor spetterplezier. Ook de baby’s worden meegenomen naar buiten. Zij kunnen buiten zitten in een kinderwagen of zij worden door de leidsters op schoot genomen zodat zij ook de buitenlucht zullen ervaren. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen buiten kunnen spelen zonder zorgen over ‘vies worden’. Het advies naar de ouders toe is dan ook om hun kinderen niet de mooiste kleren aan te doen, maar kleren die wel tegen een stootje of vuiligheid kunnen.

Muziek en taalactiviteiten

Voor het fruit eten in de ochtend word er geregeld met de kinderen gezongen. Het openingsliedje va de dag is ook heel belangrijk. Tijdens dit liedje wordt elk kind begroet, en op een actieve wijze worden de kinderen betrokken om elkaars namen goed te leren. Ook tijdens andere momenten van de dag word er gezongen. De liedjes gaan meestal gepaard met bewegingen en gebaren. Neem bijvoorbeeld het liedje van de wielen van de bus. De kinderen zullen door het goed en aandachtig luisteren naar de tekst weten, welk gebaar zij moeten maken.

Zingen muziek en taal activiteiten zoals voorlezen, bevordert de onderlinge verbondenheid tussen kinderen en versterken het vertrouwen tussen kinderen en de leidsters. Taal speelt de hele dag door een grote rol. Dit begint al in de baby tijd. Door aandacht te schenken aan gebrabbel van een baby, kan een leidster meer communicatie uit lokken. Bij oudere kinderen zal er goed gelet worden op juiste uitspraken en het aanleren van nieuwe woorden.

Voorlezen gebeurt dagelijks, hetzij in kleine groepjes of in de grote groep. De leidster spreekt in correcte en begrijpelijke taal. Ook worden de kinderen uitgenodigd tijdens het voorlezen om te reageren op de plaatjes van het boek.

Creatieve activiteiten

Creatieve activiteiten worden veel ondernomen door de leidster op de groep. Het ondernemen van creatieve activiteiten prikkelt de zintuigen. Dit kan al op jonge leeftijd gedaan worden. Eerst door veel samen te doen, maar later als het kind de peuter leeftijd heeft bereikt kan het zelfstandig plakken scheuren verven etc. Hierdoor wordt ook de grove en fijne motoriek beter ontwikkeld. Met creatieve activiteiten werken we vaak in thema’s. Bijvoorbeeld in de lente een mooie narcis te gaan maken.

Feesten, thema’s en seizoenen

Wij besteden aandacht aan de feesten zoals Sinterklaas, kerst en Pasen De leidsters bereiden de kinderen voor op feesten door er over te praten met de kinderen, te knutselen, voor te lezen en te zingen. Ook aan andere feestdagen zoals Suikerfeest wordt aandacht geschonken mochten er kinderen aanwezig zijn op het KDV.

Het vieren van verjaardagen en afscheidsfeesten is een bijzondere gebeurtenis voor de kinderen. Als kinderen hun bijvoorbeeld afscheid nemen (door verhuizing of omdat zij bijvoorbeeld naar school zullen gaan zal het kind op de dag dat er afscheid genomen wordt, de hele dag in de belangstelling staan. Er word een stoel mooi versierd en het kind krijgt een mooi afscheid cadeau en aandenken van de groep.

Ook wordt er aandacht geschonken aan de verjaardag van het kind. Dit doormiddel van een mooie verjaardagmuts, natuurlijk een leuk cadeau. Ouders kunnen hun fototoestel achterlaten zodat er door de leidsters foto’s van het feestje gemaakt kan worden. Eventueel is het ook mogelijk om zelf aanwezig te zijn tijdens het feest, maar dit alles gaat in overleg met de leidsters.

Er wordt verder ook veel aandacht geschonken aan bijvoorbeeld Moederdag en vaderdag. Dan worden er door alle kinderen een persoonlijk creatieve knutsel gemaakt voor hun lieve moeder en vader.

Met de kinderen worden ook de seizoenen gevolgd: winter, lente, zomer en herfst. Bij deze thema’s zullen de kinderen verschillende liedjes worden aangeleerd, creatieve activiteiten ondernemen en worden voorgelezen.

Pedagogische opvoedingsdoelen

De Wet Kinderopvang omschrijft wat de overheid verstaat onder kwaliteit in de kinderopvang:

Verantwoorde kinderopvang is kinderopvang die bijdraagt aan een goede en gezonde ontwikkeling van het kind in een veilige omgeving.

Voor de pedagogische onderbouwing hiervan is gekozen voor de 4 opvoedingsdoelen van professor J.A. Riksen – Walraven.

Deze vier pedagogisch basisdoelen zijn:

 1. Het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid
 2. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competentie
 3. Het bieden van gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competentie
 4. Het beiden van de kans om zich waarden en normen eigen te maken

1 . Het aanbieden van een gevoel van emotionele veiligheid.

Wij zorgen er voor dat het kind zich emotioneel veilig voelt op het KDV. Dat het kind het naar het zin heeft op de groep en zich prettig voelt. Dit zijn voorwaarden voor een gezonde ontwikkeling.

Wij geven deze veiligheid door duidelijk te zijn in wat het kind kan en mag en wat het ook niet mag. De leidster zijn voorspelbaar door consequent te zijn. Op de groep zijn vaste regels en gewoonten waardoor er structuur komt. Door structuur is er veel duidelijkheid voor de kinderen. Door die duidelijkheid is er een sfeer van veiligheid en vertrouwen.

Door de inrichting van de groep leveren wij een gevoel van geborgenheid. Alle materialen en meubels hebben een vaste plek op de groep. In de groep die vertrouwd is door deze vastigheid kunnen kinderen de gevoelens van verbondenheid en meer verantwoordelijkheid gaan ontwikkelen. Doordat de groep een verticale groep is leren de kinderen van elkaar. De jongere kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere, en de oudere kinderen zullen leren rekening te houden met kleinere jongere kinderen.

Naast structuur en regelmaat wordt de kinderen ook de kans geboden om vrij te spelen. De leidster stimuleren de kinderen in hun fantasiespel waardoor het een boeiende activiteit word en kinderen zich verder kunnen ontwikkelen.

2 Gelegenheid tot het ontwikkelen van persoonlijke competenties bieden.

Het is belangrijk dat de kinderen de mogelijkheid krijgen persoonlijkheidskenmerken te gaan ontwikkelen zoals zelfstandigheid, flexibiliteit en creativiteit. In principe gebeurt dit van uit het kind zelf door spel en door het ontdekken van de wereld om hen heen. De leidsters stimuleren de kinderen in hun zelfstandigheid en in hun ontdekkingstocht. Dit geeft het kind zelfvertrouwen en een kans om zich op een gezonde wijze te ontwikkelen.

De inrichting en ruime is zodanig dat een kind zich veilig voelt en dat zij voldoende spelmateriaal hebben zodat zij heerlijk kunnen spelen. Leidsters scheppen mogelijkheden voor de kinderen voor spel door materialen aan te bieden die ook bij de interesse van het kind passen. Het spelmateriaal past bij de leeftijd, ontwikkelingsfase, fysieke en geestelijke mogelijkheden van een kind. De wijze waarop leidster spelmateriaal aanbiedt , biedt kansen voor kinderen voor individuele leermomenten, meer zelfstandigheid of zelfredzaamheid.

Om kinderen goed te leren omgaan met hun gevoel, vinden wij het belangrijk dat leidster de gevoelens respecteren van de kinderen , dat ze onderkent worden en goed verwoordt worden. Ieder kind heeft recht op zijn eigen boosheid, verdriet, angsten, genot en plezier. Door deze gevoelens voor de kinderen te verwoorden leert een kind zijn gevoelens te herkennen en voelt het zich gezien. We leren kinderen hun emoties te uiten, aan alle emoties wordt de ruimte gegeven. Daar waar een kind zich verliest in een bepaald gevoel zullen we het kind helpen en ondersteunen om de situatie beter te kunnen hanteren.

Kinderen worden uitgedaagd om eerst een situatie zelf proberen op te lossen. Dit kan zowel het uitproberen van een nieuwe vaardigheid als het oplossen van een ruzie zijn. De leidsters speelt hierbij een ondersteunende rol, door de kinderen aan te moedigen om iets te proberen of handreikingen te geven om een conflict op te lossen.

3. Gelegenheid tot het ontwikkelen van sociale competenties bieden.

Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich ontwikkelen tot mensen die hun verantwoordelijkheid kennen en nemen. Daarom worden de kinderen in staat gesteld om zelf iets te onderzoeken en zelf antwoorden te vinden in verschillende situaties. Spel en spelen is daarbij zeer belangrijk. Spel bevordert het voorstellingsvermogen, het inzicht, de communicatie evenals het begrip om samen te werken en problemen op te lossen. Daarnaast willen we kinderen aanmoedigen en ondersteunen in het ontwikkelen van een eigen visie, en in hun compassie en sympathie voor anderen. Daar hoort ook bij dat we kinderen al jong leren elkaar te helpen . Het geeft kinderen zowel een goed gevoel geholpen te worden als om een ander te mogen helpen. Al op jonge leeftijd leren we de kinderen om mee te helpen de groep op te ruimen, dit gaat natuurlijk spelenderwijs. Bij de wat oudere kinderen doen we een beroep op hun gevoel van verantwoordelijkheid.

Door de aanwezigheid van leeftijdsgenoten is er de mogelijkheid om deel nemen aan leuke opbouwende groepsactiviteit. Het geeft kinderen kansen om zich te ontwikkelen tot evenwichtige personen die functioneren in de samenleving.

4. Het bieden van de kans om zich normen en waarden eigen te maken

Wij vinden het belangrijk dat kinderen normen en waarden van onze samenleving leren en gebruiken. Het kinderdagverblijf wordt gezien als een aanvulling op de eigen gezinssituatie. Een kind leert respect voor anderen en zijn omgeving te hebben als het zelf met respect behandeld wordt.

Doordat de opvang van het KDV in een groep plaats vind, is het vormen van ideeën en het hebben van opvattingen en het gedrag af te stemmen op eigen waarden, iets waar kinderen dagelijks mee bezig zijn. Volwassenen zijn hierbij zeer belangrijk. Dit betekent bij Kindercentrum De Kids Loods dat de leidster ook met respect met elkaar en met de kinderen omgaan. We hanteren normaal taalgebruik en houden ons aan regels die gezamenlijk zijn afgesproken. We verwachten van de kinderen dat zij zich aan de regels houden. Dit houdt in dat ze aardig zijn tegen elkaar en tegen de leidsters (niet slaan schelden enz.). Naast respect voor anderen vinden wij het belangrijk dat kinderen leren omgaan met materialen en de omgeving om ons heen. Er wordt van de kinderen verwacht dat ze voorzichtig omgaan met speelgoed van het KDV en voorzichtig zijn met andere kinderen.

In een groep doen zich veel leermomenten voor, bijvoorbeeld conflicten tussen kinderen, verschillende ervaringen van pijn en verdriet. Het handelen en gedrag van de leidster speelt een belangrijke rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door hun reacties ervaren kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders mogen zijn. De reacties van leidsters geven niet alleen richting en correctie aan het gedrag van kinderen, maar worden door kinderen ook gekopieerd in hun eigen gedrag naar kinderen en volwassenen.

Ouderbeleid

Samenwerking met de ouders

Op het KDV word een deel van de opvoeding en verzorging van de kinderen overgenomen van de ouders. Dat maakt het nodig om gegevens over de ontwikkeling van het kind uit te wisselen, waardoor wederzijdse inzichten over deze ontwikkeling worden vergroot. Om kinderen een zo goed mogelijke opvang te bieden is een goede samenwerking met de ouder van groot belang.

Daarvoor dient aan een tweetal randvoorwaarden te worden voldaan:

 1. Wederzijds vertrouwen, begrip voor elkaars verantwoordelijkheid, mogelijkheden en beperkingen.
 2. Wederzijds respect, respect van de leidster voor de ouders die eindverantwoordelijk zijn voor hun kinderen en respect van de ouders naar de leidsters voor de professionele verantwoordelijkheid voor de leiding van hun kind.

Daarnaast is de samenwerking tussen ouders en leidster erg belangrijk. Denk hierbij aan een wenperiode. In de wenperiode is er veel informatie nodig om het kind zo snel mogelijk zich veilig doen laten voelen op het KDV. In deze tijd maken leidster veel werkafspraken over bejegening en begeleiding van het kind. Er kan een onderlinge goede uitwisseling zijn van leidsters en ouders over opvoedingsidealen. Door een goede uitwisseling kunnen leidsters meer op 1 lijn zitten met de ouders. Wel zal er altijd een mogelijkheid bestaan dat er anders wordt omgegaan met het kind dan thuis, deze situaties worden bespreekbaar gehouden.

Betrokkenheid

De ouders worden zoveel mogelijk betrokken bijzaken die de opvang betreffen. De contacten vinden plaats tussen:

 • De leidster en de individuele ouders. De afstemming heeft betrekking op het eigen kind. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen van de ouders. Als de leidster vind dat de wens van de ouder niet overeenkomt met het belang van het kind en/of de opvang wordt dit uitgelegd en wordt geprobeerd hiervoor begrip te kweken bij de ouder
 • Individuele ouder en de opvang. Kindercentrum De Kids Loods zorgt dat alle ouders informatie krijgen over belangrijke zaken m.b.t het functioneren van de opvang middels nieuwsbrieven en indien noodzakelijk via contact/voorlichtingsavonden.
 • Oudercommissie. Deze commissie wordt gevormd door tenminste 3 betrokken ouders. De oudercommissie kiest een voorzitter en een secretaris en volgt kritisch het wel en wee rond het KDV. Zij treedt adviseren of handelend op indien dit gewenst is. De oudercommissie bezit in officiële termen het adviseringsrecht. Er wordt een aantal keer per jaar vergadert. De  vergaderingen zijn openbaar en elke ouder is welkom als toehoorder. Informatie van de oudercommissie wordt visueel in het KDV neergelegd bij het pedagogisch beleidsplan. Op moment van aanpassen (februari 2015 heeft al een ouder zich aangemeld voor de oudercommissie, de overige worden nog gezocht)

Ondersteuning van de leidster

De leidster worden ondersteunt door andere volwassenen in geval van:

 • Bijzondere aangelegenheden zoals thema feesten of uitjes
 • De organisatie van bovenstaande activiteiten
 • Het vragen om advies bij ontwikkeling – of gedragsproblemen. Deze informatie kan worden ingewonnen bij adviserende instanties zoals het OK-punt in Almere.

Klachtenregeling

Ondanks alle vormen van contact en overleg is het soms niet te vermijden dat er af en toe iets is wat een ouder niet bevalt aan de opvang van het kind. Een ouder kan bijvoorbeeld vinden dat een leidster niet genoeg aandacht heeft voor zijn kind of dat zij ten aanzien van een bepaald aspect in haar werkwijze niet goed functioneert. De leidsters streven ernaar om professioneel om te gaan met kritiek. Het is mogelijk om een afspraak te maken voor een ouder gesprek samen met leidster en leidinggevende. Als dit niet voldoende is kunnen ouders zich ook direct wenden tot de klachtencommissie.

Klachtencommissie SKK , Postbus 398, 3740 AJ Baarn, te bereiken op telefoonnummer 0900- 0400034. Deze organisatie is een klachtencommissie die onafhankelijk van ons dagverblijf functioneert. Hierbij is Kindercentrum De Kids Loods aangesloten conform de wettelijke norm van de overheid. Op www.klachtkinderopvang.nl is meer informatie te vinden wat de klachtencommissie kan betekenen met betrekking tot klachten van ouders.

Calamiteitenplan

Het calamiteitenplan omvat de volgende protocollen:

 • Protocol meldcode kindermishandeling
 • Omgaan met rouwverwerking
 • Protocol ernstig ongeval en overlijden op het kinderdagverblijf – Protocol vermissing

Deze protocollen liggen ter inzage op het kinderdagverblijf in de map protocollen en zijn ten alle tijde ook voor ouders inzichtelijk. In de protocollen map zijn ook opgenomen de volgende Protocollen verschonen, en protocol vervoer. Deze protocollen zijn uitgeschreven als werkwijzers voor de leidsters en zij volgen deze in hun werk op.

Vier ogen principe

Binnen het KDV geven wij op de volgende wijze vorm aan het 4 ogen principe:

 • Als eerste hebben wij een open aanspreekcultuur. Dit houdt in dat wij elkaar op de manier van benaderen, handelen en de werkwijze kunnen aanspreken op het moment dat wij het gevoel hebben dat er iets niet helemaal volgens de omgangsvormen gaat
 • Er wordt tijdens teamoverleg gesproken over normen en waarden en ook over de omgangsvormen en manier van benaderen van ouders en kinderen
 • We hebben vanaf de BSO een raam naar het KDV waarbij we altijd goed zicht op elkaar hebben van wat iedereen doet en kunnen op elk moment bij elkaar aankloppen om wat te vragen of door te geven wat de sociale controle vergroot.
 • Er zijn camera’s geplaatst, zodat er altijd mee gekeken kan worden via de computer (live beelden) smart phone en door middel van opnames wat er op het kinderdagverblijf gebeurt.
 • Houdster is zoveel mogelijk aanwezig als directe achterwacht voor de aanwezige leidster.
 • Er worden 3 kinderen door een leidster opgehaald of weer naar huis gebracht. Dit is vanuit verzoek van ouders. De leidsters rijden via een vaste route naar het huis, en zijn maximaal 10 minuten alleen met de kinderen. De vaste route is vanuit de opvang naar het huisadres van de kinderen.

Actualiteit Pedagogisch beleidsplan

Het pedagogisch beleidsplan is in februari 2015 weer bijgewerkt door Leonie Schlüter. Het pedagogisch beleidsplan wordt ook weer ter goedkeuring aangeboden de nieuw te vormen oudercommissie door de nieuwe houdster van het kindercentrum. Ook zal dit plan onderdeel zijn van de teamvergaderingen en zullen daar worden besproken en mogelijk worden aangepast als dit nodig is. De oudercommissie heeft formeel een verzwaard adviesrecht ten aanzien van een voorgenomen besluit tot vaststellen of wijzigen van het pedagogisch beleid. Bewaken, evalueren, bijstellen en verbeteren van het pedagogisch beleidsplan is onderdeel van het methodisch werk om de kwaliteit te behouden binnen het kindercentrum. Dit pedagogisch beleidsplan is in te zien op de groep en zal ook op de vernieuwde website worden geplaatst.

error: Content is beveiligd! (c) De Kids Loods 2019